Uspořádali jsme konferenci "Firmy pomáhají českým školám"

5. 7. 2016   
Uspořádali jsme konferenci "Firmy pomáhají českým školám"

Dne 15. června 2016 jsme na Vysoké škole ekonomické v Praze uspořádali konferenci s názvem Firmy pomáhají českým školám. Záštitu konferenci udělily Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Spoluorganizátorem konference byla Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Konference byla zorganizována díky podpoře Citi Foundation, firemní nadaci Citibank.

Konferenci navštívilo téměř 100 účastníků, z toho 68 zástupců středních škol, manažeři společností AT&T, IBM, Citibank, GrowJob Institute a Tesco, představitelé státní správy a  neziskových a profesních organizací. Součástí programu byla panelová diskuse, prezentace příkladů dobré praxe spolupráce škol a firem a workshopy zaměřené na podnikavost a posílení motivace jak studentů a žáků, tak zaměstnanců.

Konferenci zahájil pan Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Pak promluvil Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Uvedl, že firmy mohou využít státní podpory k budování a provozu školících center určených ke vzdělávání jak zaměstnanců, tak studentů a upozornil na vládní iniciativu Průmysl 4.0. Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), vyslovil názor, že státní podpora firem, které spolupracují se školami, by měla spočívat zejména v možnosti uznání jejich nákladů jako daňových, příp. zrychlených odpisů. Upozornil na důležitost respektu k individuálním schopnostem žáků a studentů a podporu jejich silných stránek. Z toho důvodu se AMSP ČR v rámci probíhajícího ROKU ŘEMESEL zasadila o návrat předmětu "dílny" zpět do rozvrhů základních škol.

Radko Sáblík _web

Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ

Následně promluvil Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice a předseda správní rady JA Czech, který ocenil kvalitu českého školství, podle jeho názoru jsou čeští studenti konkurence schopní i v zahraničí. Upozornil na stále rostoucí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s tím, že spolupráce firem a škol může mimo jiné přispět ke zvýšení zájmu mladých o jednotlivé obory již na středních školách a tím jim pomoci s profesní orientací nebo výběrem následného studijního oboru.

Nebeský _web

Michal Nebeský, předseda správní rady JA Czech a ředitel Citibank

V dalším programu byly představeny příklady dobré praxe - spolupráci s vysokými i středními školami společnosti AT&T představil pan Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika, Denisa Dědičová, senior konzultantka GrowJob Institute seznámila přítomné se semináři zaměřenými na motivaci a eliminaci prokrastinace pro školy a vyučující, přímou zpětnou vazbu této spolupráce poskytla Radka Pokludová, vyučující z Gymnázia a SOŠ Chodov.

Lada Venc Web

Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika

Jan Louda, manažer programů pro university z IBM přestavil spolupráci korporace na konkrétním příkladu spolupráce se Smíchovskou střední průmyslovou školou. Ředitel této školy, pan Radko Sáblík uvedl, že spolupráce s firmami se výrazně posunula ve prospěch škol, v minulosti firmy navštěvovaly školy hlavně za účelem přímého náboru. V současnosti probíhá spolupráce ku prospěchu obou stran na základě předchozí dohody a to nejen mezi školou a firmou, ale i mezi vyučujícími a studenty. Dalším příkladem dobré praxe bylo vystoupení paní Anety Dúcké, oblastní HR ředitelky společnosti Tesco, která upozornila na rozvoj kariéry studentů a žáků v této firmě. Mladým nabízí Tesco kariérní růst až k manažerským pozicím, autentickou zpětnou vazbu k této spolupráci poskytla přítomným vyučující Věra Švagrová ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích.

Panel _web

Panelová diskuse

Následné panelové diskuse se zúčastnili Ladislav Venc, ředitel AT&T Česká republika, Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, Matěj Kapošváry, prezident JA Alumni Czech, Petr Žák, ředitel Karlínské OA a VOŠE Kollárova, Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu a Petr Jansa, garant spolupráce škol a zaměstnavatelů z Národního ústavu pro vzdělávání. V diskusi zazněla řada zajímavých názorů a postřehů, např. bylo upozorněno na praxi v Německu, kde učitelé odborných předmětů během letních prázdnin pracují ve firmách, aby zůstali v živém kontaktu s vyučovaným oborem, oproti tomu některé firmy vysílají své zaměstnance do škol, aby mohli předat své zkušenosti a poznatky mladým. Celou debatou se nesla myšlenka potřeby a zájmu o další spolupráci a sdílení zkušeností a kontaktů mezi školami a firmami.

GJ_web

Denisa Dědičová z GrowJob Institute

Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech konferenci shrnul: "Jedním z bodů vize JA Czech je být mostem mezi světem škol a firem. Myslím si, že naše konference tuto vizi naplnila. Nepovažuji ale tento bod za uzavřený, naše organizace bude společně s partnery z řad firem, státní správy a dalších neziskových subjektů pokračovat v další spolupráci ve prospěch českých studentů."

Více fotografií z konference najdete ZDE.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.