Partneři
Baťa
Citi Foundation
Metlife
HPE
ATT
Vyhledávání
Sledujte nás

Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 3. část

20. 5. 2015   
Skills For the Future – zpětná vazba od účastníků, 3. část

Vyučující Jana Nováková: Se SFF jsem přišla o spoustu volného času a získala kontakty na podnikatelskou sféru, což je pro učitele odborných předmětů velmi důležité.

Jana Nováková, vyučující na  SSOŠ Hranice, se s námi podělila o své dojmy z projektu Skills for the Future. Jana vede i jednu ze studentských firem, Future Movemet, která bude Českou republiku reprezentovat na evropském finále SFF, které se letos koná v Praze. Moc děkujeme, že si Jana udělala čas a v hektickém období maturit nám poslala svoje postřehy.  

Prosíme i další účastníky projektu o zaslání zpětné vazby. Vaše názory a připomínky k projektu SFF můžete posílat na e-mailovou adresu: jelinkova@jaczech.cz

 Jak hodnotíte úspěch Future Movement, druhé místo v národním kole soutěže SFF?  

 Jsem ráda, že výsledek práce členů studentské firmy byl oceněn odbornou porotou. Úspěch vždy potěší nejen samotné studenty, ale také učitele.

 Kolik času věnovali studenti práci pro studentskou firmu?

 Úspěch je o to cennější, že studenti práci ve firmě věnovali především svůj volný čas, který si museli nejdříve zorganizovat. V rámci výuky jsme v hodinách ekonomiky pouze konzultovali potřebné informace z oblasti podnikové ekonomiky.

 Myslíte si, že je projekt SFF důležitý a proč?

 Osobně jsem tento projekt přivítala, a to ze dvou důvodů. První důvod - studenti mají danou oblast podnikatelského záměru, což je pro mnohé z nich jednodušší při výběru předmětu podnikání,  a druhým důvodem je podpora výzkumu a vývoje, tzn. že mohou soutěžit i uspět s prototypem.

 Vidíte vývoj nebo změnu v přístupu studentů v průběhu projektu?

 Na začátku projektu bylo velké nadšení a ambice, v průběhu studenti zjišťovali, že ne vše se daří tak, jak si představovali. Naučili se ale problémy řešit, komunikovat a nevzdat se při prvním neúspěchu. Na veletrhu JA studentská firma a SFF úspěšně reprezentoval svou firmu tým zdravě sebevědomých mladých mužů.

 Co pro Vás osobně práce na projektu znamenala?

Ztratila jsem spoustu volného času, ale získala jsem nové vědomosti a dovednosti z oblasti moderních technologií a elektrotechniky. Prostřednictvím projektu jsem také v kontaktu s podnikatelskou sférou různých odvětví, a to je pro učitele odborných předmětů velmi důležité.

 Které jsou podle Vás nejdůležitější dovednosti, které mladí lidé potřebují, aby uspěli na dnešním trhu práce?

 Schopnost komunikace, znalost cizího jazyka, práce s informacemi, sebeprezentace.

Jak se Future Movement připravují na evropské finále soutěže, které se uskuteční 9. června v Praze?

 Připravují si materiály, prezentaci i video v anglickém jazyce a neustále pracují na modulech OCC. Více prozradit nemohu, snad jen to, že se všichni moc těšíme na evropské finále.

 Ing. Jana Nováková (Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.)

Na rozhovor s J. Novákovou z veletrhu JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, veletrh podnikatelských talent, se můžete podívat zde.

 

You are the teacher leading the student company Future Movement, which has won second place in the national round of the SFF contest. How would you evaluate this success?

 I am happy to see that the result of the work of our student company were recognized by a jury made up of experts. Succeeding is always a great pleasure not only for students but for their teachers as well.

 How much time have the students dedicated to working for their company? 

  This success is made much more valuable by the fact that the students mainly invested their own free time into this project, so they really had to get organized. Within the classroom, we have only discussed material related to entrepreneurial economics during our Economics lessons.

 Do you think the SFF is an important project? 

Personally, I was very happy to see this project come alive, mainly for two reasons. Firstly, the students are given a business idea, which for many of them facilitates the choice of the entrepreneurial subject. Secondly, the support of research and development play a major role, allowing the students to succeed with a prototype.

Do you see any development or change in attitude among the students throughout the project?

 At first, the project was met with great excitement and ambition but gradually the students began finding out that not every step was a success as they had hoped. Nevertheless, they learned to solve problems, communicate and persist regardless of the first failure. A team of reasonably self-confident young men represented their company at the JA Company and SFF fair.

 What did working on the project personally mean for you?

I have lost much of my free time, but gained new knowledge and skills related to modern technologies. This project has also enabled me to get in contact with many members of the entrepreneurial sphere in many branches of the industry, which is very important for a person teaching applied subjects.

 What do you consider to be the most important skills young people need in order to succeed in today's job market?

  The ability to communicate, the mastery of a foreign language, work with information, presenting themselves.

How are Future Movement preparing themselves for the European final rounds of this competition, which will take place on June 9th in Prague?

 They are putting together the necessary material, a presentation and a video in English and they keep working with OCC modules. I cannot reveal anything else - maybe just the fact that we are really looking forward to the European finals.

 Ing. Jana Nováková (Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.)

 You can watch an interview with Jana here. It was shot in Company of the Year fair.

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

Regionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 

Podpořte naše aktivity

 darujmeczQuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.